Poradenská a konzultační činnost v oblasti hygieny
potravinářských objektů - MVDr. Jitka Holovská

Platná legislativa

 • Zákon 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích (§ 3, odst. 1, písm. g) a prováděcí vyhlášky v plném znění Zákona 456/2004 Sb. stanovuje povinnost určit kritické body ve výrobě potravin a při jejich uvádění do oběhu. Od 1.1.2006 se tato povinnost vztahuje i na prodej potravin.
 • Vyhláška č. 147/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů 196/2002 Sb. a 161/2004 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby.
 • Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
 • Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, její platnost je částečně omezena a nahrazuje ji následující Nařízení ES platné od 1.1.2006.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.
 • Návrh SANCO/1513/2005 je návod k postupu implementace určitých ustanovení Nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 Návrh SANCO/1514/2005 je návod k postupu implementace určitých ustanovení Nařízení (ES) č. 853/2004 o hygieně potravin živočišného původu.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 stanovuje obecné zásady a požadavky potravinového práva, článek 6 ukládá povinnost provést analýzu rizik a stanovit kritické body.
 • Vyhláška 347/2002 Sb. o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin.
 • Vyhláška 210/2004 Sb. o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje a kromě potravin živočišného původu.
 • Vyhláška 196/2002 Sb. týkající se ověřovacích postupů.
 • Zákon 274/2003 Sb. kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví.
 • Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 o sledování teplot v přepravovaných o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě.
 • Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005" o mikrobiologických kritériích pro potraviny.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
 • Zásady s VP + SHP - 6/31/2006

Poradenská činnost HACCP,ISO 22000,ISO 9001